ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

    Η εταιρία    AΤΤΙΚΗ ΤΟΜΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με το διακριτικό τίτλο:  "AΤΤΙΚΗ ΤOMH ATE" προέρχεται  από την  μετατροπή της  Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΑΤΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ,  (με δ.τ. ΑΤΤΕC ΕΠΕ)

Έχει σαν κύρια δραστηριότητα την κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων πολιτικού και ηλεκτρολόγου - μηχανολόγου μηχανικού .
Η ανωτέρω εταιρεία  ιδρύθηκε το 2003 από τον κo  Γκιόκα Χρήστο  του  Αθανασίου, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό. (ο οποίος διατηρούσε ατομική εργοληπτική επιχείρηση κατασκευών ιδιωτικών έργων και δημοσίων έργων από το 1993).

 Η εταιρεία  διοικείται από τον κ Γκιόκα Χρήστο ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος - Διαχειριστής και  βασικός μέτοχος .

H εταιρεία διαθέτει  πτυχίο 3ης Τάξης  MEEΠ στις κατηγορίες των έργων:

  • OIKOΔΟΜΙΚΩΝ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
  • BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ        

Είναι πιστοποιημένη με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία) με πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή των ανωτέρω έργων.

Επίσης διαθέτει άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον Μάρτιο του 2014 και έχει σύμβαση συνεργασίας με την ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ ( Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΕΚ).